DISCLAIMER VADO WEBSITE

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website van VADO Beheer B.V. (hierna wij of VADO), en op de verstrekking van de informatie via deze website (de Informatie). Wij verzoeken u geen gebruik van deze website en de Informatie te maken wanneer u deze voorwaarden niet accepteert.

Geen garanties: VADO stelt deze website uitsluitend ter beschikking met het doel algemene informatie te verstrekken ten aanzien van haar activiteiten. Deze website en de verstrekking van de Informatie is niet bedoeld als investerings-of andersoortig advies. Hoewel VADO de Informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, staat zij er niet voor in dat de Informatie juist, volledig en actueel is. VADO staat er voorts niet voor in dat deze website te alle tijden beschikbaar of toegankelijk is, noch dat er geen virussen of andere schadelijke elementen via deze website verspreid kunnen worden. VADO staat niet in voor de inhoud of het functioneren van websites die toegankelijk zijn via deze website, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en diensten die daarop worden aangeboden.

Wijzigingen: VADO kan de Informatie te alle tijden wijzigen. VADO is niet gehouden de gebruikers van deze website van (voorgenomen) wijzigingen op de hoogte te stellen.

Geen aansprakelijkheid: u, de gebruiker, gebruikt deze website en de Informatie uitsluitend op eigen risico. VADO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat in verband met het gebruik van de website en de Informatie, of de onmogelijkheid de website of de Informatie te gebruiken. Onder schade wordt mede begrepen de schade die veroorzaakt wordt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van:

  1. de Informatie;
  2. informatie die beschikbaar is op websites van derden die toegankelijk zijn via deze website; en
  3. informatie die zonder voorafgaand overleg met VADO op deze website is geplaatst.

E-mails: Door VADO verzonden e-mails en daarbij horende bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerden daarvan. Wanneer u per vergissing een e-mail van VADO heeft ontvangen verzoeken wij u VADO daarvan onmiddellijk in kennis te stellen, de betreffende e-mail en bijlagen direct te verwijderen en deze niet te verspreiden, noch daar verder gebruik van te maken of laten maken.

Intellectuele eigendomsrechten: Tenzij anders vermeld, is VADO de rechthebbende tot de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de Informatie (waaronder het auteursrecht daarop).

Toepasselijk recht en bevoegde rechter: het gebruik van deze website en de Informatie wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die ontstaan in verband met het gebruik van deze website en de Informatie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.