Privacy

VADO Beheer BV (“VADO”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. VADO houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de uw persoonsgegeven zijn beveiligd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, en, voor zover dit doorgiften aan derde landen of internationale organisaties betreft, slechts in overeenstemming met Hoofdstuk V van de AVG;
 • U informeren in overeenstemming met Artikel 13 en 14 AVG, respectievelijk, en wij u wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de levering van producten en/of diensten aan u of door ons zijn verkregen doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wij verwerken geen burger service nummers (BSN).

De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Overige gegevens, zoals gegevens van uw account op LinkedIN of andere social media diensten; of
 • Het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook ons cookie statement)


Rechtsgronden en doeleinden van het gebruik

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden op bepaalde rechtsgronden:

1a. Het uitvoeren van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst:

Toelichting: Als u met ons een overeenkomst sluit vragen wij om uw naam en andere contactgegevens. Deze gegevens verwerken wij zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is en om onze verplichtingen onder de overeenkomst te kunnen nakomen. Tevens verwerken uw persoonsgegevens in relatie tot het contract om met u hieromtrent in contact te kunnen blijven. Ook kunnen deze persoonsgegevens worden gebruikt voor facturatie.

1b. Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

1c.  De gerechtvaardigde belangen van VADO, voor zover deze geen inbreuk maken op grondrechten en de fundamentele vrijheden van u als betrokkene, bijvoorbeeld verwerking in het kader van:

 • Het onderhouden van contact met u:

Toelichting: Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem om contact met u te kunnen houden over onze dienstverlening en ter behoud van onze klantrelatie.

 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Toelichting: De persoonsgegevens worden verwerkt voor, onder meer, het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars over soortgelijke producten die VADO aanbiedt en ten behoeve van het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

U hebt het recht om aan te geven dat u niet langer wenst om nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars over soortgelijke producten die VADO aanbiedt en dergelijke, te ontvangen. Neemt u in dat geval contact op met de contactpersoon zoals onderaan deze privacy statement vermeld.

In het kader van het verstrekken van informatie over en het verbeteren van [(de bereikbaarheid van)] onze producten, analyseren wij tevens de volgende persoonsgegevens:

 • Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen VADO en u, bijvoorbeeld via onze website.
 • Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die VADO verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Zie ook “Gebruik van cookies”.
 • Het analyseren van het gebruik van onze website.

Toelichting: De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

 • Het verbeteren en beveiligen van onze website.

1d. Toestemming

Toelichting: Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (zogenoemde verwerkers) inschakelen die – uitsluitend in onze opdracht en op grond van onze instructies – (een deel van) uw persoonsgegevens verwerken.

Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere opgenomen dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen worden verwerkt. Ook worden in de verwerkersovereenkomst, onder meer, afspraken gemaakt over de reikwijdte van de verwerking door de verwerker(s) en eventuele sub-verwerkers, de mate van vertrouwelijkheid van de te verwerken persoonsgegevens, en de verplichting om afdoende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software  aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven maken wij gebruik van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverleners (verwerkers). Deze partijen waarborgen een passend niveau van beveiliging van persoonsgegevens overeenkomstig Hoofdstuk V van de AVG. In onze contractuele relatie met deze verwerker(s) gebruiken wij modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (Besluit 2010/87 / EU) als passende voorzorgsmaatregelen.

Uw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Voor zover verwerking plaatsvindt op grond van toestemming hebt u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Tevens hebt u het recht om inzage te verkrijgen in aan welke partijen wij uw persoonsgegevens verstrekken. In bepaalde gevallen kunt u uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neemt u voor al uw vragen hieromtrent of voor de uitoefening van uw rechten contact op via ons telefoonnummer (+31 (0) 40 211 6116) of vado@vado.nl.

Solliciteren via de VADO website

Door te solliciteren verleent de sollicitant toestemming aan VADO dat zijn of haar sollicitatiegegevens gedurende de sollicitatieprocedure worden bewaard. VADO zal deze gegevens uiterlijk één (1) jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure vernietigen.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar vado@vado.nl of ons te bellen op het bovenstaande telefoonnummer. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.